ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะกรรมการฯ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการประชุมและประเมินศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา จำนวน ๑๐ คน โดยให้แสดงวิสัยทัศน์ และทัศนคติการบริหารสถานศึกษาต่อที่ประชุม เพื่อรับการพิจารณา
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน


สอบถามได้ค่ะ