วันที่ 28 มกราคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ตามแผนบูรณาการ ดังนี้1. โครงการ TFE (Team For Education)2. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 4. โครงการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา