วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
1. การเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2563
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 และแผนดำเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ 2563
ประกอบด้วย
2.1 โครงการ (TFE) Team For Education
2.2 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
3. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ฉบับปรับปรุงพ.ศ 2563 – 2565
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา