วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยที่ประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. การพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
๒. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๕. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา