ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ดร.ณันศภรณ์  นิลรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายชำนาญ ค้ำชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว