ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เชิงบูรณาการจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมบูรณ์ อรุณพงศ์ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ,เขต 2 ,ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12, วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว,โรงเรียนพวงคราม,โรงเรียนสำเร็จวิทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราัฒน์ รายงาน