วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี  2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้สำนักศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด และให้คณะกรรมการคัดเลือกครูฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว โดยประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (นายกฤษพงณพงศ์ กีรติกร) และคณะ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
– ความเป็นมา และภารกิจของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
– บทบาท และผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูเครือข่าย
– กระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
– บทบาทของคณะกรมการคัดเลือกครูฯ ระดับจังหวัด
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา