วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (2) คณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Team For Education (TFE) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่คณะกรรมการผู้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับทราบ โดยมีนายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ซึ่งได้นำคณะเพื่อรับทราบและติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา