ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรแก้ว เขต ๑

สอบถามได้ค่ะ