วันที่ 30 มิถุนายน 2553 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุม
ซึ่งในการประชุมมีวาระในการประชุม ดังนี้
1. การอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนในระบบเลิกกิจการและการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
2. การให้อนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบเลิกกิจการ
3. การจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
4. การปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน
5. แผนงานดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
6. การส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ
7. การจัดทำระบบสารสนเทศเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน (PSIS)
8. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
9. การส่งรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเงินอุดหนุน
10. การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของ covid 19
11.การรับหนังสือ
12. การจัดส่งงาน
13. กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563
14. การส่งหลักฐานทางการศึกษา
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา