ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุม
ซึ่งในการประชุมมีวาระในการประชุม ดังนี้
1. การอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนในระบบเลิกกิจการและการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
2. การให้อนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบเลิกกิจการ
3. การจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
4. การปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน
5. แผนงานดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
6. การส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ
7. การจัดทำระบบสารสนเทศเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน (PSIS)
8. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
9. การส่งรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเงินอุดหนุน
10. การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของ covid 19
11.การรับหนังสือ
12. การจัดส่งงาน
13. กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563
14. การส่งหลักฐานทางการศึกษา
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน