ประชุมพร้อมกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมพร้อมกับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานการประชุม
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน