ประชุมรับมอบนโยบายทางการศึกษาจากผู้ว่าฯสระแก้ว

ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวรายงานต่อ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาส
ที่มาประธาน และมอบนโยบาย “การจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว” วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ของจังหวัดสระแก้ว มาร่วมงาน ซึ่งมีรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

จังหวัดสระแก้ว มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม ๓๓๙ แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษา สังกัด
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒ จำนวน ๒๖๙แห่ง
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ จำนวน ๑๔ แห่ง
-สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๒ แห่ง
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕ แห่ง
-ตชด.๑๒ จำนวน ๘ แห่ง
-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ แห่ง
-สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ แห่ง
-สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
(ศูนย์ กศน.อำเภอ ๙ แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ ๕๘ แห่ง)
ระดับปฐมวัย
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.) จำนวน ๑๗๘ แห่ง
ระดับอาชีวศึกษารวม ๖ แห่งประกอบด้วย สถาบันการศึกษา สังกัด
-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๓ แห่ง
-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๓ แห่ง
ระดับอุดมศึกษาจำนวน ๔ แห่ง
จำนวนนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๗๕,๗๗๙ คน
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) จำนวน ๖,๐๐๔ คน
ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า
๑.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ต่ำกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในทุกรายวิชา
๒.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (N-NET)ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายค่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ส่วนใหญ่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ
๓.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้ที่สอบผ่านร้อยละ ๖๙.๑๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ร้อยละ ๔๒.๖๓
ข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียน พบว่า ยังมีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ ๑.๗๕ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ต้องมีการระดม สรรพกำลังโดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และทุกภาคส่วน เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ประกอบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET,N-NET และ V-NET มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา

จากนั้นนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบนโยบายดังนี้

๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายในการพัฒนา
๑) ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยกำหนดเป้าหมายค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาไม่น้อยกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
๒)พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต
๓) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพ
แนวทางการพัฒนา:สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานต้นสังกัด โดยจังหวัดสนับสนุนทรัพยากร๑) พัฒนารูปแบบโดยการถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
๒) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ผลทดสอบ O-NET เป็นฐาน
๓) ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
๑. สถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มหาวิทยาลัยบูรพา/มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว/วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
-พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เชิง Productive based การวัดและประเมินผล และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
– การสอนเสริม/ซ่อมเสริม (กลุ่มเก่ง/กลุ่มอ่อน)
– พัฒนาสื่อ (CAI) สีสันการอ่าน
– การพัฒนาครูแนะแนว
– นักศึกษาฝึกสอน
– โควตาเรียนต่อ
๒. ภาคีเครือข่าย โดยประชาชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
๑) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
๒) พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด/EEC /เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
๓) พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง
๔) ผลการทดสอบระดับชาติ V-NET ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนพระดาบสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน
๑) สถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
๑.๑) การเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา
๑.๒) การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
๑.๓) การสนับสนุนสื่อ เครื่องมือ ครุภัณฑ์
๑.๔) ความร่วมมือในการรีแบนด์นิ่ง
๒) ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยประชาชน ผู้ปกครอง สำนักงานจัดหางาน/แรงงานจังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด และสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๓.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นโยบายพลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ประชาชนเอกชนราชการ) เพื่อควบคุมความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมโดยมุ่งลดอัตราเสี่ยงต่อยาเสพติดของผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการลดผู้เสพรายใหม่และผู้กระทำความผิดรายใหม่โดยมีเป้าประสงค์เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ 1เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัย(การพัฒนาทักษะทางสมอง) ผ่านการใช้สื่อ
เกมล้อมรัก และนิทานอุ่นรัก
ตัวชี้วัดที่ ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคน อย่างน้อย ๕ กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๓ สถานศึกษามีระบบป้องกันเฝ้าระวัง โดยสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างน้อย ๔ กิจกรรม

๔. การดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ อัตราหัวละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วน สมวัย อีกทั้งยังเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทานโรคที่ดี ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาดีขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ครบทั้งปริมาณและคุณภาพอาหาร โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ตลอดจนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาได้กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยหากพบว่าไม่มีการตรวจสอบ ติดตาม หรือตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมแก่กรณี
๕. โครงการอาหารเสริม (นม) เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๕ เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
๒) เพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา
๓) เพื่อสนับสนุนใช้น้ำนมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขายน้ำนมดิบได้
เป้าหมาย
นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย ๒๐๐ มิลลิลิตร (ซีซี) ต่อคนต่อวัน ระยะเวลา ๒๓๐ วัน (เปิดทำการสอน ๒๐๐ วัน และช่วงปิดภาคเรียน ๓๐ วัน
จึงขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อ และเมื่อได้รับนมจากผู้จัดส่ง ต้องสังเกตภาชนะบรรจุภายนอก สะอาด ไม่ฉีกขาด ไม่รั่ว หรือบวมดู วัน เดือน ปีที่หมดอายุ นมถุงต้องเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส หากเป็นนมกล่องไม่ควรวางตากแดด ไม่วางบนพื้นและไม่ควรนำนมกล่องแช่น้ำแข็งเพราะอาจทำให้กระดาษของกล่องนมเปื่อยยุ่ย บริเวณที่เก็บต้องสะอาดป้องกันสัตว์กัดแทะ ดูน้ำนมมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ หากพบผิดปกติให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดซื้อทันที และหากพบเด็กมีอาการถ่ายเหลวหนึ่งถึงสองครั้ง มีไข้ต่ำๆ ปวดมวนท้อง หรือ คลื่นไส้อาเจียน ให้พาไปพบแพทย์
๖. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้ร่มรื่นมีความสวยงามน่าเชื่อถือ
๗.การกำจัดขยะในเบื้องต้น โดยการคัดแยกขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอีเลคทรอนิค และขยะประเภทกระดาษ เพื่อให้ปริมาณขยะลดลง

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ / รายงาน

สอบถามได้ค่ะ