สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมวางแผนจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-net ) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน ของจังหวัดสระแก้วจำนวน 26 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว