ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสระแก้ว และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ 2563 ถึง 2565 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดยพิธีเปิดมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้นในการประชุม ได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ทบทวนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้วเป็นผู้บรรยาย
และมีกลุมเป้าหมายซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 60 คน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน