นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและ (XYZ)
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบ้านปู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา