ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายพีรพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะวิยากร เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะวิทยากรเข้าร่วมประชุม ประมาณ 30 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ความดี ปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีจิตอาสา มีค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 คน


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน