ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นางพยอม ใจสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกัณฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
โดยมีนายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธาน ในการประชุมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในครั้งต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน