ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดกับภาควิชาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว


นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1แก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมประชุม กับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และคณาจารย์ บุคลากรสถาบันการศึกษา ในการประชุมครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดและผู้บริหารสถาบันการศึกษาและคณาจารย์ บุคลากรสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาส หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสนอข้อคิด แนวทางความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว กับสถานศึกษาของจังหวัดสระแก้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกับหน่วยงานราชการ ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน