ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง กพฐ.และ สกอ.

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ในการนี้ท่านศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้นำเสนอรูปแบบ และความก้าวหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาภายในจังหวัดด้วย


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน