วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ในที่ประชุมมีวารนะการประชุมประกอบด้วย
1. การรายงานผลประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเขต 2 ได้รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1(6 เดือนแรก) รวมทั้งสิ้น 40 ราย สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ผ่านการประเมินทั้ง 40 ราย
2. การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาส การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม
3. การแต่งตั้งคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน
         

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา