ประชุม อกศจ.สระแก้ว

วันที่ 28 มกรคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะอนึกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ เพื่อพิจารณาการโยกย้ายข้าราชการครูในจังหวัดสระแก้ว และข้อราชการอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน