ประชุม เสวนา การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสาคร โหวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมประเด็นการเสวนา การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งประเด็นในการเสวนาประกอบด้วย
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระแก้ว นำเสนอโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว นำเสนอโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การศึกษานอกระบบ นำเสนอโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสระแก้ว
4. การสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว นำเสนอโดย
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
– มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว
– วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน