#ปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเหลือ25%สู้ภัยโควิด19

#30มีค.63 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีคำสั่งด่วน ให้ปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อมาปฏิบัติราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ให้เหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ ต่อวัน
เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ให้ดำเนินการปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นตันไป โดยให้มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่นประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารให้
สามารถติต่อได้ตลอดลา และให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงน ณ สำนักงาน จำนวน 25% ของบุคลากร
ทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำหนต จึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วหมุนเวียนสลับวันทำงาน
ตามตารางมอบหมายงานแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่งณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา