ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ดร. ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่  13 ประจำปี 2566 จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผลการประกวด ดังนี้

ประเภทชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนพรัตน์ พระราช  

          วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น

      รางวัลชมเชย ได้แก่

           1. นายปญณต  วรเชษฐ์

                โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ

           2. นายวัชรพล เทียมสำโรง

                โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น

           3. นายกฤตวัฒน์ กวีกิจดิลก

                โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ ประเภทหญิง

     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

         นางสาวนันชพร กล่อมแก้ว

         โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ

     รางวัลชมเชย ได้แก่

         1. นางสาวฮ่วยหลิน โซ

              โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ…

2. นางสาวณัฐพร เจริญคง

              โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์

         3. นางสาวอรวรรณ อินทร์ชายโชติ

              โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อำเภอเมืองสระแก้ว