ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ โดยมีศึกษาธิการภาค 9 และผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการจัดการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว และภาพรวมการบริหารการจัดการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ พร้อมทั้งรับนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

จากนั้น เวลา 13:00 น . นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ออกติดตามนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยมีศึกษาธิการภาค 9 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้าร่วมต้อนรับพร้อมทั้งรายงานผลการจัดการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษา และรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษา จากผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค 9 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและคณะ เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ