ผู้นำหน่วงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธาน และมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาหลักของจังหวัดสระแก้วทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
2.การมอบนโยบายการศึกษาของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบทางไกล
3.การประชาสัมพันธ์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วผ่านสื่อทุกช่องทาง
4.การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งแนวทางการเปิดภาคเรียนโดยมีข้อสรุปว่า วันที่ 1มิถุนายน 2564 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ออนแอร์ ออนแฮนด์ และอื่นๆได้ ยกเว้นแบบออนไซต์
5.และการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษากรอกข้อมูลให้สำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเพื่อรวบรวมรายชื่อและดำเนินการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนต่อไป
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน