พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางพยอม ใจสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายนัฎฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ในการนี้นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ รายงานผลงานกิจการ
ลูกเสือของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วในรอบปีที่ผ่านมา และประสบผลสำเร็จดังต่อไปนี้

 1. จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจำนวน 2 รุ่น รวม 200 คน
 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รวม 54 คน
 3. จัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 90  คน
 4. ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน จำนวน 1 คน และวูดแบดจ์ 2 ท่อน จำนวน  32   คน
 5. จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งโรงเรียนบ้านเขามะกา  อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือสามัญ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 6. การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เพื่อขอรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประจำปี 2562 จำนวน 32 คน
  การจัดกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดีฯ นี้มีหน่วยงานทางการศึกษา และกลุ่มลูกเสือโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงได้ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกอบพิธีฯ จำนวน  13 โรงเรียน ได้แก่
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
 2. ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว
 3. โรงเรียนสระแก้ว
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
 5. โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
 6. โรงเรียนบ้านเขามะกา
 7. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 8. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
 9. โรงเรียนสุภวิทย์
 10. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
 11. วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
 12. โรงเรียนวัฒนานคร
 13. โรงเรียนพรพงษ์กุล
  ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือที่เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น ประมาณ 2,000 คน

พระราชประวัติ 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์เดือนยี่  ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 29  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ปีจอ พุทธศักราช 2453  และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมพระชนมพรรษา 45 พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติรวม 15 ปี ทรงพระราชอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ  พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้ง “กองเสือป่า” และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักหน้าที่ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงทรงตั้ง “กองลูกเสือ” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ได้ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะการปกครอง และฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งใหม่ด้วยพระองค์เอง และ มีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ไว้เป็นกำลังในการป้องกันชาติบ้านเมือและเป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ จึงทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบัน พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ได้ทรงมีการการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน ขึ้นแทน ด้วยทรงพระราชดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้ว และการสร้างอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติ จึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทนกระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ใน พ.ศ. 2524 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และ นักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมาก

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงงาน