พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการออกกำลังกาย

กรมพลศึกษา จับมือ 20 กระทรวง 4 หน่วยงานรัฐร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการพัฒนาบุคลากรมีสุขภาพที่ดี

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Power UP ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน และพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานรัฐ ณ ห้องปริ๊นซ์ 3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงความร่วมมือกันในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน โดยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 2580 ประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนย่อยการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการกำหนดเป้าหมายให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานและสถานศึกษาเปิดให้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย สนับสนุนให้บุคลากรในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกหน่วยงาน สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา ตลอดจนการส่งเสริมนันทนาการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้เห็นความสำคัญของนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เป็นต้น

ขอบเขตความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน คือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่ถูกต้อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกหน่วยงานในสังกัด สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาในระดับต่างๆ และร่วมสนับสนุนพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านนันทนาการตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อขับเคลื่อน เชื่อมโยงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรับปรุง ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

https://www.komchadluek.net/news/sport/402889