๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นคณะวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ..๒๕๖๕๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕นำโดย ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ สระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

นายประธาน ทวีผล (ผอ.สพม.สระแก้ว) เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ ..๒๕๖๕๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕