มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
– ประเภทประชาชนทั่วไป 250 อัตรา
– นักศึกษาจำนวน 250 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่ 500 อัตรา
รวมทั้งสิ้น 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http//:hrm.vru.ac.th/re.html