มาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งมาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดภาวะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการด้านไฟฟ้าและด้านน้ำประปา  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/11QODpqgvMpJah1G1XovgFAugtciQfhQk/view?usp=sharing