มาตรการลดให้ถุงพลาสติกในภาคีเครือข่ายศูนย์การค้า

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก โดยมีมติเห็นชอบมาตรการลดให้ถุงพลาสติกในภาคีเครือข่ายศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ จำนวน 43 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ขึ้นไป โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ