มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มอบทุนการศึกษา 5 ล้านกว่าบาท

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสานงานโครงการ จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมประชุมร่วมกับมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรีวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย
– โรงเรียนในภาคีที่ทำงานในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดสระแก้ว จำนวน 25 โรงเรียน ภายใต้สังกัด สพป.สระแก้วเขต 1 , เขต 2 , สพม.เขต 7 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
– หน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานความร่วมมือในการทำงานได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 , เขต 2 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
– เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
– ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
– นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ซึ่งนายวีระศักดิ์ พุทธิไสย ตำแหน่ง ผู้ประสานงานภาคของมูลนิธิฯ ได้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดประชุมดังนี้
1. เพื่อขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
2. เพื่อแนะนำมูลนิธิฯและองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. เพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมูลนิธิฯ ในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็ก และโครงการพัฒนาพิเศษอื่นๆ
4. มอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560/61
โดยโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดสระแก้ว จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ชื่อองค์กรพัฒนาและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนจำนวน 24 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอตาพระยา และอำเภอเมืองสระแก้ว มี 3 แผนงานหลักดังนี้
1. ด้านสุขภาพและโภชนาการ ส่งเสริมอาหารเช้าเพื่อน้องในโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการปรับปรุงระบบน้ำและห้องส้วมในโรงเรียน โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศเพื่อให้ความรู้วิธีสื่อสารเรื่องเพศ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม
2. ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการจำนวน 1,643 คน รวมเป็นเงิน 5,151,700 บาท และสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนการเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด
3. ด้านชีวิตความเป็นอยู่ สนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายค่าอาหาร ให้เด็กมีแหล่งอาหารในครอบครัว พัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยุวเกษตร โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้เรื่องการออม วิธีทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการสร้างนิสัยทางการเงินให้กับเด็กและผู้ปกครอง


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน