วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกตรวจเยี่ยม และประชุม ในการติดตามและตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการจัดการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสระแก้วให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
ซึ่งในจังหวัดสระแก้ว มีสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ดังนี้
 
-สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
– สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
-สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
 
และในช่วงเวลา 13:00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย และคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามดูความพร้อม ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา