รมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

รมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการทำงานตามนโยบายและรับฟังปัญหาของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด สนง. กศน. สช. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วงเช้าท่านดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานตามนโยบายและรับฟังปัญหาของหน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว และสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มีกิจกรรมปลูกต้นแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว ไว้เป็นที่ระลึก ชมนิทรรศการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ รถนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ภายในอาคารของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จากนั้นลงพื้นที่ชมนิทรรศการด้านการเกษตร การสาธิตทำอาชีพช่างทำผม ลงแปลงเก็บผักเกษตรอินทรีย์ การเพราะเห็ด ตลอดจนการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สุดท้ายชมรถนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน กศน. ผลการดำเนินงาน การจัดแสดงผลงาน กศน.WOW 6G ชมนิทรรศการของโรงเรียนภาคเอกชน 4 แห่ง การแสดงวิทยาศาสตร์ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว ในช่วงบ่าย ท่านดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ภายนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการได้ตามความต้องการ และความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลอดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี และยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาในสังกัด กศน. ในพื้นที่ “กนกวรรณ วิลาวัลย์ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า พังทลายทุกข้อจำกัด เพื่อพัฒนาการศึกษา”

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน ภาพ/ข่าว : นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศว.สระแก้ว

 

  DSC_0869 DSC_0883