วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายหลัก 11 ข้อ โดยมีดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายพร้อมรายงานความเคลื่อนไหวผลการบริหารจัดการศึกษานโยบายให้รัฐมนตรีได้รับทราบ ซึ่งหลังการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเยี่ยมชม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา