รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยภาคเช้าเช้า ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และภาคบ่ายที่โรงเรียนอรัญประเทศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ, มอบทุนการศึกษาและมอบธงโรงเรียนคุณภาพให้แก่สถานศึกษาที่บริหารการศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ,ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะครูในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมต้อนรับ โดยหลังพิธีประชุมสัมมนาได้ออกเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้อีกด้วย
ซึ่งในพิธีเปิดตอนหนึ่งนางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้กล่าวว่า “ในโอกาสที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่จะทำให้ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองผู้เรียนและประชาชนกลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีการทำงานอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาของไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อต้องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ในทุกด้านและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนและสังคมมีความสุข ลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษา โดยพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการพัฒนาคัดเลือกให้ดำเนินการเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการที่จะหารูปแบบและแนวทางที่จะจัดระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในทุกมิติโดยมีเป้าหมายที่จะให้คนสระแก้วได้รับการศึกษามีคุณภาพและสร้างศักยภาพในการแข่งขันและให้เป็นบุคลากรที่มีขีดความสามารถมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข ซึ่งได้ผนึกกำลังกับบุคลากรในพื้นที่และได้ทดลองปฏิบัติจนนำไปสู่ความสำเร็จให้ประจักษ์เป็นรูปธรรม ได้แก่
-โครงการพาน้องกลับมาเรียน
-โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสระแก้ว
-การปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
-การจัดหาครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
-การจัดทำโรงเรียนคุณภาพเพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพทั่วประเทศ
-การสร้างชุมชนบ้านพักครูซึ่งจะเป็นต้นแบบระดับประเทศ 1 อำเภอ 1 ชุมชนบ้านพักครู “
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน