วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามรับฟังปัญหาทางด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสระแก้วทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ประมาณ 20 คน โดยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาได้นำเสนอสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาทั้งในภาพรวมและปัญหาการจัดการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 2019 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำปัญหาต่างๆไปสู่การบริหารจัดการและแก้ไขโดยคณะทำงานของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา