รับรางวัลผลการประเมินนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางโสภิต วนิชย์ถนอม นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัลผลการประเมินระดับ A การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จากนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามได้ค่ะ