รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้แทน  องค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

 ๑. รางวัลชมเชยประเภทนักเรียน ได้แก่ ระดับประถมศึกษา เด็กชายชภัช หมวดเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายรฐา วงษ์คำนา  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอภิญญา มั่นคง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 ๒.รางวัลชมเชยประเภทสถานศึกษา ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนวังไผ่ อำเภอวังสมบูรณ์ และระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลุงพลู อำเภอเมืองสระแก้ว