สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจําปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1sxHaMLHVfsnRjLjfW38BVDdv9tHzQahp?usp=sharing

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา