วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับเสด็จและได้กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เช่น การใช้ภาษาไทย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประมง ปศุสัตว์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน เป็นต้น
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา