วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานคณะกรรมการ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา