ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งในเขตจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง   ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสระแก้ว   

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกแห่ง(สพป.สระแก้ว เขต 1 ,เขต 2 และ สพม.เขต 7)

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดรายละเอียดการปะเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้าย ได้ที่เว็ปไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  http://www.moesk.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ
(นายไสว  สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.0 – 3755-0242
โทร.0 – 3755-0242