ร่วมงานการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ “เด็กสระแก้ว รักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ “เด็กสระแก้ว รักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี