ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางโสภิต วนิชย์ถนอม นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายพรพจน์เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวเปิดโครงการและมอบนโยบาย เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของจังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน