ร่วมตรวจติดตามการตรวจราชการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางณันศภรณ์  นิลรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางมณีรัฏ  เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนางสูติมา คำแฝง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายธีรวัฒน์  ฆะราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจติดตามการตรวจราชการของนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 โรงเรียนอนุบาลตาพระยาและกศน.อำเภอวัฒนานคร