ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๗)  และร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดสระแก้ว  โดยมี สำนักงานจังหวัด ร่วมกับ สภาพัฒน์ และหน่วยงานทุกส่วนราชการ ในจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ นางสาวพิมสาย จึงตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว