ทรงมีพระราชกระแสทรงขอบใจ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ สำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๑๐/๒๘๕๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ มาเพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” คลิก
http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=10155

สอบถามได้ค่ะ