#สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว,หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยทั้งภาคราชการและเอกชน

จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ซึ่งในปีนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูเป็นครั้งที่ ๖๔ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยส่วนกลางได้กำหนด จัดงานวันครูที่กระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ให้จัดงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรืออำเภอ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ครูที่ตรากตรำดูแลสั่งสอนศิษย์
สำหรับการจัดงานวันครูในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ประสานงานให้แต่ละอำเภอจัดงานวันครูประจำอำภอของตนเอง และเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆเข้าร่วมงานโดยไม่แบ่งแยกสังกัด
ในส่วนของอำเภอเมืองสระแก้ว คณะผู้จัดงานได้เรียนชิญแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในขตอำเภอเมืองสระแก้ว เข้าร่วมพิธี
โดยมีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และมีการประกอบพิธีรำลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ ตลอดจนมีการจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องประเภทต่างๆจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ ราย
สำหรับงบประมาณในการจัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันสมทบทุนในการจัดงาน
ในการนี้ผู้ว่ราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการที่ เข้าร่วมงาน จากนั้นอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และกล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุลากรทาง
การศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

#รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

                                                  

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา